Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 “ΚΥΒΟΣ” , στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει το πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση εκπαιδευτών”.

Ένας από τους σκοπούς του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
 • Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων
 • Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων – διαπολιτισμικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται:

Στις εκπαιδευτικές τεχνικές, στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και στην αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Χρονική Διάρκεια:

52 ώρες