Επιχειρήσεις τροφίμων

Το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση μίας σειράς σεμιναρίων, με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων», σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την Κοινοτική Οδηγία 852/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όλοι όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να γνωρίζουν ότι οφείλουν να κατέχουν το πιστοποιητικό “Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων. 

Σκοπός των σεμιναρίων

Η κατάρτιση των εργαζομένων και των εργοδοτών των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα, οποιασδήποτε μορφής, στοχεύοντας στην διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για την προστασία όλων των πολιτών, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των εργοδοτών και εργαζομένων.

Συμμετέχοντες

Εργοδότες και εργαζόμενοι επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διάρκεια

10 ώρες, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 2 πεντάωρα.

Διαδικασία εξετάσεων

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να αξιολογηθούν, συμμετέχουν σε εξετάσεις οι οποίες θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Πιστοποιητικό

Η σχετική βεβαίωση κατάρτισης (Πιστοποιητικό) του προγράμματος θα χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. σε όσους ολοκληρώσουν το σεμινάριο και μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Κόστος παραβόλου

30 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ.