ΛΑΕΚ 1-25

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25)»

Σκοπός των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι), το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ πρόκειται να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25.

Διάρκεια σεμιναρίου και εκπαιδευτικό επίδομα

32 ώρες θεωρητικής κατάρτισης (160 ευρώ)

Δικαίωμα υποβολής ένταξης έχουν όσες επιχειρήσεις πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Αριθμός εργαζομένων από 1 έως 25.
  • Καταβολή εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45%) στο ΙΚΑ για τους εργαζόμενους για το τρέχον έτος.
  • Μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Tο πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ:

  • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).
  • Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους.
  • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών.