Τεχνικός ασφαλείας

Το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ σας ενημερώνει ότι πρόκειται να υλοποιήσει το σεμινάριο «Τεχνικός Ασφαλείας» το οποίο αφορά όλους τους εργοδότες.

Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο (τεχνικό ασφαλεία) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

  • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει μία γραπτή εκτίμηση τυχόν κινδύνων της επιχείρησής του, την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας, στην οποία πραγματοποιείται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

  • Εκπαίδευση Τεχνικών ασφαλείας: Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  • Σεμινάρια Τεχνικών ασφαλείας: Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  • Πιστοποίηση Τεχνικών ασφαλείας: Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Α (υψηλής επικινδυνότητας)
  • Β (μεσαίας επικινδυνότητας)
  • Γ (χαμηλής επικινδυνότητας)

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β΄ και Γ΄ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους:

Καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 § 5 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010) χωρίς να είναι υποχρεωτική η θεώρηση βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας.

Αγαπητοί εργοδότες/εργαζόμενοι σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθυηκε η εγκύκλιος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» έτους 2016. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμπληρώνουν αιτήσεις και να δηλώνουν συμμετοχή.

Το κόστος συμμετοχής κατα άτομο διαμορφώνεται ως εξής:

  • 70 € για τα προγράμματα Γ΄ κατηγορίας
  • 130 € για τα προγράμματα Β΄ κατηγορίας.

Έως την ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος σας παρέχεται άμεσα προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω αίτηση ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το κέντρο μας:

Αίτηση-εργοδότη