Κατάρτιση μέσω κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους 2019

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα www.voucher.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι υποχρεωτικά έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00.

Θεματικές ενότητες Ώρες / ενότητα
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
10 ώρες
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
10 ώρες
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
10 ώρες
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
10 ώρες
Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I
1.      Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2.      Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3.      Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

90 ώρες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II
1.      Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2.      Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3.      Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
4.      Παρουσιάσεις – Powerpoint

90 ώρες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III
1.      Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2.      Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3.      Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
4.      Παρουσιάσεις – Powerpoint
5.      Βάσεις Δεδομένων – Access

90 ώρες