Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ θετικής – τεχνολογικής & οικονομικής κατεύθυνσης 30-45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικότερα στην χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:  η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας,  η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων που αφορούν τις ΤΠΕ, η καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης.

Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης (και πρακτικής άσκησης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης σε ωφελούμενους άνεργους πτυχιούχους σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) καθώς και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, ηλικίας από 30 μέχρι 45 ετών.

Θεματολογία των προγραμμάτων

  1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης. II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989. III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. εγκύκλιος παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βλ. εγκύκλιος παράρτημα IV.

Ώρες προγράμματος

  • Θεωρία: 400 ώρες
  • Πρακτική: 200 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα (2.800 ευρώ)

  • Θεωρία: 2000 ευρώ
  • Πρακτική: 800 ευρώ

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση

  1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 70 μόρια)
  2. Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
  3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει στις 23/08/2019 και ώρα 11.59 μ.μ.