Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ θετικής – τεχνολογικής & οικονομικής κατεύθυνσης 25-29 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Θεματολογία των προγραμμάτων

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης. II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994*. III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. εγκύκλιος παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βλ. εγκύκλιος παράρτημα IV. Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών.

Ώρες προγράμματος

 • Θεωρία: 400 ώρες
 • Πρακτική: 200 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα (2.800 ευρώ)

 • Θεωρία: 2000 ευρώ
 • Πρακτική: 800 ευρώ

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 70 μόρια)
 2. Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει στις 23/08/2019 και ώρα 11.59 μ.μ.

 1.  

 

 1.