Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση ή ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της δράσης

 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών
 • Πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
 • 4 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής

 

Εκπαιδευτικό επίδομα (2520 €)

 • Θεωρητική κατάρτιση: 1000 €
 • Πρακτική άσκηση: 1520 €

 

Ειδικότητες – Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης

 • ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
 • ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
  • δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
  • Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).
  • Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.
  • Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος