Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς αναπτύσσοντας και παρέχοντας πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος, σε ωφελούμενους φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι ενταγμένοι κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς και κατόπιν στο Μητρώο Α΄, βάσει αρχαιότητας εγγραφής και υποβολής αίτησης στη δράση.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν: Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο διακρίνεται σε δύο (2) Μέρη, θεωρητικό και πρακτικό μέρος, και είναι
συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών, εκ των οποίων εκατόν είκοσι (120) ώρες αφορούν στο θεωρητικό μέρος και τριάντα (30) ώρες στο πρακτικό μέρος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το επίδομα του ωφελούμενου από την εφαρμογή της δράσης ανέρχεται σε 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και με τη συμμετοχή στις εξετάσεις ή επανεξέταση πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).