Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Η δράση περιλαμβάνει την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, σε τομείς υψηλής ζήτησης, κυρίως για την ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτισή του (reskilling). Επίσης, περιλαμβάνει την ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την δράση της κατάρτισης, μέσω της πρόσληψής τους σε επιχείρηση του ιδ.τομέα.

Το έργο αφορά στην κατάρτιση, πιστοποίηση και απασχόληση στον ιδ.τομέα έως 15.000 ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 25 έως 45 ετών, μέσω της παροχής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και πρόκειται να εστιάσει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και στην επανακατάρτισή τους (reskilling) με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δια ζώσης εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών. Την κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των απόκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν άνεργοι, ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε ωφελούμενος άνεργος που ολοκληρώνει την κατάρτισή του, δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 ευρώ (80 ώρες κατάρτισης x 5 ευρώ ανά ώρα), εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Φόρμα Ενδιαφέροντος 15.000 ανέργ. 25-45