Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε πράσινες δεξιότητες.

Αναμένεται σύντομα, νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, διάρκειας 80 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ.
Το πρόγραμμα θα αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης στις πράσινες δεξιότητες και κάθε εργαζόμενος θα λάβει επίσημη πιστοποίηση, γνώσεις, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι:
• έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
• είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
• είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα είναι τα εξής:
1. Υπεύθυνος για έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις
2. Υπεύθυνος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για το μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος
3. Στέλεχος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη
4. Υπεύθυνος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα
5. Στέλεχος γεωπληροφορικής και ψηφιακών γεωχωρικών τεχνολογιών στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος
6. Υπεύθυνος αμπελουργίας: εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα
7. Υπεύθυνος σχεδίων δράσης, επιχειρηματικών σχεδίων και διοίκησης επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
8. Ειδικός σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ
9. Στέλεχος περιβαλλοντικής λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διακυβέρνησης
10. Στέλεχος πράσινης οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης
11. Υπεύθυνος πράσινης πληροφορικής και πράσινων τεχνολογιών
12. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής προστασίας και ανακύκλωσης προϊόντων
13. Υπεύθυνος Διαχείρισης Και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων
14. Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία
15. Επιχειρηματικές δεξιότητες για εκμετάλλευση πράσινων ευκαιριών
16. Ειδικός εφαρμογών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτηρίων
17. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων
18. Υπηρεσίες διαμόρφωσης συντήρησης πρασίνου
19. Τεχνικός προγραμματισμός Smart Buildings
20. Εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων Smart Buildings

Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Επικοινωνήστε άμεσα για τη σωστή υποβολή της αίτησης σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410554503 & 2410554509
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kivoskek.gr

Φόρμα Ενδιαφέροντος - Πρόγραμμα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων